Нашата посветеност обезбедува не само да ве поврземе, туку и да останете поврзани.

Техничката подршка и одржување ја обезбедува техничкиот оддел на Сонет ..
Сонет обезбедува постојано надгледување на услугите и сервисите, 24 часа на ден, 7 дена во неделата, со користење на софистициран SMS мониторинг систем. Во случај на било каква неправилност во работењето кое е дел од услугите на Сонет, дежурните лица автоматски се известуваат, за да може во најкраток рок истата да се итстрани.
Исто така се обезбедува и постојано мониторирање на: одредени параметри на мрежата, активни сервиси на корисниците, сите мрежни уреди како и капацитетот и протокот на сите линковски врски. Воедно се врши снимање на истите за можност за нивно графичко прикажување.